Služby

Dane

Slovenské daňové právo

 • kompletné daňové poradenstvo
 • daňová optimalizácia
 • plánovanie a realizácia zahraničných investícií v SR
 • vypracovanie odborných stanovísk
 • zostavenie všetkých daňových priznaní
 • zastupovanie voči daňovému úradu

Medzinárodné daňové právo

 • voľba optimálneho spôsobu podnikania
 • výklad a aplikácia zmluv o zamedzení dvojitého zdanenia
 • daňová optimalizácia cezhraničných aktivít
 • transfer pricing- poradenstvo/štúdie

Poradenstvo v oblasti DPH

(slovenská a medzinárodná legislatíva)

Daňová kontrola

 • osobné zastupovanie vo všetkých fázach daňovej kontroly

Problematika vyslania zamestnancov

Due Diligence

Mergers&Acquisitions, reštrukturalizácia

Finančné účtovníctvo

 • vedenie bežného finančného účtovníctva
 • reporting
 • učtovná závierka
 • konsolidácia podľa IFRS
 • konsolidácia podľa slovenských a rakúskych predpisov
 • DPH priznania, súhrnné hlasenia, kontrolné výkazy
 • priznania k dani z príjmu právnických a fyzických osôb
 • ostatné daňové priznania (daň z nehnuteľnosti , cestná daň atď.)
 • Intrastat, povinné hlásenia Národnej banke a Štatistickému úradu SR
 • komunikácia so správcom dane
 • individuálne poradenstvo v otázkach účtovníctva

Mzdové účtovníctvo

 • zavedenie príslušnej mzdovej agendy
 • kalkulácia a vyúčtovanie miezd
 • príprava platobných príkazov (mzdy,dane, odvody)
 • tvorba pravidelných reportov podľa zadania klienta
 • prihlášky/odhlášky v poisťovniach
 • spracovanie a expedícia evidenč.listov na účely dôchodk.poistenia
 • administratíva personálnych dokumentov
 • ročné výkazy pre ÚPSVaR
 • hlásenia pre Štatistický úrad SR
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti
 • konzultácie v oblasti pracovno-právnych vzťahov
 • poradenstvo a zastupovanie v prípade kontroly DPZČ
 • poradenstvo a zastupovanie v prípade kontroly zo soc. a zdrav. poisťovní

Audit

 • štatutárny audit individuálnych účtovných závierok
 • štatutárny audit konsolidovaných účtovných závierok podľa IAS/IFRS
 • dobrovoľný auditing
 • audit priebežných ročných závierok
 • audit NPOs
 • previerky pri zlúčení/splynutí/rozdelení spoločností
 • previerky pri zmene právnej formy spoločností