Disclaimer

Disclaimer

Právne upozornenie

Naša webová stránka obsahuje výlučne všeobecné informácie. Prostredníctvom tejto stránky neposkytujeme žiadne profesionálne poradenstvo alebo službu. Predtým ako urobíte nejaké rozhodnutie, je potrebné získať kvalifikované profesionálne poradenstvo.

Naša webová stránka neobsahuje žiadne výslovné alebo implicitné vyhlásenia a záruky. Negarantujeme, že sa tu nevyskytujú chyby alebo vírusy. Vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť.

Webovú stránku používate na vlastné nebezpečenstvo. Za priame alebo nepriame škody spôsobené použitím tejto stránky v každom prípade nenesieme zodpovednosť, aj keby sme o možnosti takej škody vedeli, alebo vedieť museli.

Elektronické krížové odkazy ("links") na našej webovej stránke vedú na stránky tretích osôb, ktoré nemôžeme kontrolovať. Preto negarantujeme ani správnosť ich obsahu, ani ich bezpečnosť.

Vyššie uvedené vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti platia pre nás a našich zamestnancov.

Ostatné podmienky

Platí slovenské právo. Ak nie je stanovené inak, doplňujúco platia rakúske všeobecné zmluvné podmienky pre povolania certifikovaných audítorov a daňových poradcov. Pre všetky spory vzniknuté v súvislosti s týmto disclaimer a/alebo s obsahom tejto webovej stránky, prislúcha okresný súd Bratislava, Slovensko, pokiaľ tomu nebráni záväzná právna legislatíva.